UJEDNÁNÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
pro prodej voucheru prostřednictvím webové stránky www.strakaty-kralik.cz 
provozovatele
Hany Nedvědové Havlíkové (Cafe Creperie Strakatý králík)
místo podnikání: Ke Studni 14, 267 18 Srbsko
sídlo provozovny: Cafe Creperie Strakatý králík, Na Ostrově 9, 266 01 Beroun
identifikační číslo: 74492934
e-mail: strakaty.kralik@gmail.com
(dále jen „prodávající“)

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy a zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Uvedené plním dle článku 13 GDPR informačních povinností ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákonů o ochraně osobních údajů a GDPR.

Pro poskytování služeb, plnění smlouvy a účetnictví shromažďuji tato data:

  • identifikační údaje: jméno, příjmení
  • kontaktní údaje: adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa
  • další údaje: IČ, daňové identifikační číslo

Výše uvedené údaje jsou pro mě nezbytné pro identifikaci kupujících, při komunikaci s kupujícími a pro obchodní činnost v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby provozovatele nebo zpracovatele odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

Tato ujednání jsou nedílnou součástí nákupu voucherů Cafe Creperie Strakatý králík uskutečněných prostřednictvím webových stránek www.strakaty-kralik.cz.